Thông báo

Kết quả vòng 2 kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2019

Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2019 công bố kết quả thi vòng 2.

Kết quả kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2019 (vòng 2)

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2019 công bố kết quả thi vòng 2.

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm ...

Căn cứ kết quả thẩm định, xét duyệt danh sách đăng ký dự tuyển công chức, viên chức năm 2019 của các Hội đồng sơ tuyển, Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể năm 2019 (sau đây viết tắt là Hội đồng tuyển ...

Thông báo danh mục tài liệu thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng năm 2019

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 THÔNG BÁO DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHỐI ĐẢNG NĂM 2019

Thông báo nội dung thi môn Kiến thức chung 2019

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 công bố nội dung thi môn Kiến thức chung.