Thông báo

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2020 - Vòng 1

Thực hiện Kế hoạch 163-KH/TU, ngày 17/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức, viên chức vào các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Căn cứ kết quả thẩm định, xét duyệt danh sách đăng ký dự tuyển công chức, viên chức năm 2020 của các Hội đồng sơ tuyển, Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể năm 2020 ...

Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức vào các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - ...

Nhằm bổ sung đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức, ...

Thông báo mời thầu các gói thầu thuộc dự án CNTT Văn phòng Tỉnh ủy

Thông báo số 197 -TB/VPTU ngày 04/3/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy v/v mời thầu các gói thầu thuộc dự án “Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật Trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung của cơ quan Đảng”

Kết quả xét thăng hạng viên chức hạng II khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2019

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ, Hội đồng xét thăng hạng viên chức hạng II công bố kết quả xét thăng hạng viên chức hạng II khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2019.

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2019

Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2019 công bố kết quả chấm phúc khảo.