Thông báo

Thông báo về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2021

Căn cứ Đề án 06-ĐA/TU, ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2021; căn cứ Công văn 1639-CV/BTCTW, ngày 08/9/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về Đề án thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng viên chức năm 2021; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo về việc tổ ...

Thông báo triệu tập công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2020 - Vòng ...

Thực hiện Đề án 20-ĐA/TU, ngày 15/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2020; căn cứ kết quả thẩm định, xét duyệt danh sách đăng ký dự thi nâng ngạch ...

Thông báo nội dung NHCH và các chuyên đề thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2020

Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2020 thông báo nội dung NHCH và các chuyên đề thi nâng ngạch chuyên viên chính như sau:

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2020

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2020 công bố kết quả chấm phúc khảo.

Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2020

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2020 công bố kết quả thi vòng 2.

Thông báo kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 CCVC khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2020. ...

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng năm 2020 thông báo kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành (ngày 27/9/2020)