Thông báo

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022

- Căn cứ Đề án 14-ĐA/TU, ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi nâng ngạch công chức cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022; - Căn cứ Quyết định 1246-QĐ/TU, ngày 24/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và chỉ tiêu nâng ngạch kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên ...

Kết quả thi vòng 2 (ngày thi 17/4/2022) kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ ...

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 công bố kết quả thi vòng 2 (ngày thi 17/4/2022).

Kết quả thi vòng 1 (ngày 16/4/2022) và thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức ...

Căn cứ kết quả vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 ngày 16/4/2022, Hội đồng thi tuyển dụng thông báo triệu tập 41 thí sinh đủ các điều kiện dự thi vòng 2. (Có danh ...

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ ...

Căn cứ Đề án 08-ĐA/TU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển dụng công chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2021; Căn cứ kết quả thẩm định, sơ tuyển và ...

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ ...

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2021 thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ thi tuyển ...

Thông báo nội dung ngân hàng câu hỏi môn Kiến thức chung (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và ...

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2021 thông báo nội dung ngân hàng câu hỏi môn Kiến thức chung (vòng 1), kỳ thi tuyển công ...