108
+ aa -

Quốc phòng - An ninh

Cập nhật lúc : 13/07/2023 23:11
Hương Trà: Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phường Hương Chữ trong khu vực phòng thủ năm 2023
Vừa qua trong 2 ngày, Ban tổ chức diễn tập phường Hương Chữ đã tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phường Hương Chữ trong khu vực phòng thủ năm 2023.

Nội dung diễn tập được thực hiện gồm vận hành cơ chế và thực binh. Trong phần thực hành diễn tập vận hành cơ chế, Ban tổ chức diễn tập phường Hương Chữ tổ chức thực hiện các nội dung: chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ tăng cường; chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái có tình huống; xử trí tình huống A2; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái SSCĐ tăng cường lên trạng thái SSCĐ cao; chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; xử trí tình huống A2; chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến; chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ; thực hiện Lệnh Tổng động viên; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu phòng thủ; … Sau khi hoàn thành nội dung diễn tập vận hành cơ chế, các lực lượng tham gia thực hành diễn tập thực binh: xử trí tình huống tập trung đông người gây rối trước trụ sở UBND và lực lượng dân quân cơ động phường đánh chiếm lại mục tiêu A2.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập thị xã Hương Trà, cuộc diễn tập chiến đấu phường Hương Chữ đã hoàn thành tốt nội dung, đạt được mục đích, yêu cầu, ý định đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cuộc diễn tập đã làm chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nhận thức sâu sắc hơn mối quan hệ khăng khít giữa 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo diễn tập thị xã Hương Trà  cũng chỉ ra một số vấn đề tồn tại cần rút kinh nghiệm như: vai trò một số cơ quan tham mưu còn hạn chế, việc đánh giá tình hình, đề xuất biện pháp và phối hợp chưa thật cụ thể, thiếu linh hoạt, nhạy bén; việc xây dựng văn kiện, kế hoạch của một số cơ quan, ban, ngành của phường chưa thực sự chủ động, một số văn bản chất lượng chưa cao; …

Thông qua diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ nhằm nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân địa phương về nhiệm vụ quốc phòng an ninh; khả năng tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể; trình độ SSCĐ, tổ chức chỉ huy hiệp động giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh, chuyển địa phương sang thời chiến; công tác tham mưu xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ.

Ngọc Minh