553
+ aa -

Giải Búa Liềm vàng

Cập nhật lúc : 25/04/2023 14:43
Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II-năm 2023
Năm 2023 là năm bản lề đẩy nhanh kết quả thực hiện, tạo đà hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nhằm cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng và mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải báo chí về xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II - năm 2023.

Các tác phẩm báo chí tham gia giải là các tác phẩm có chất lượng viết về công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Với những nội dung trọng tâm như: Những kết quả tích cực tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là thể chế hoá, cụ thể hoá thành luật và các văn bản dưới luật; xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp uỷ, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ Trung ương đến cơ sở. Phản ánh những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đánh giá tình hình, triển vọng triển khai các chương trình, kế hoạch  phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát hiện những "điểm nghẽn" hoặc dự báo những khó khăn, bất cập trong thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; từ đó hiến kế các giải pháp cho Đảng, Chính phủ, các cấp uỷ, chính quyền có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tế. Về tình hình, kết quả nổi bật và những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức chạy quyền, "lợi ích nhóm". Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Những thành tựu căn bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII. Tích cực đấu tranh chống "diễn biến hoà bình"; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII). Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. 

Đối tượng tham dự giải là mọi công dân Việt Nam ở trong tỉnh và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Thừa Thiên Huế được đăng, phát trên các loại hình báo chí. Tác giả có tác phẩm tham dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí 2016, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

Tác phẩm báo chí dự thi thuộc tất cả thể loại báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình; ảnh báo chí. Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí của địa phương và ngành ở Trung ương vẫn được quyền tham gia Giải báo chí, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức. Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia.

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2022 đến ngày 30/9/2023. Thời hạn cuối nhận tác phẩm ngày 01/10/2023 (theo dấu bưu điện).

Giải thưởng cho tác phẩm gồm: 01 giải đặc biệt, 04 giải A, 04 giải B, 04 giải C, các giải khuyến khích, cùng với các giải phụ như: giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng; giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Về giải tập thể có 03 giải dành cho các cơ quan báo chí, cơ quan, đơn vị có nhiều thành tích tiêu biểu, sáng tạo trong hưởng ứng và tham gia giải.

Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số 54 Hùng Vương, thành phố Huế; ĐT: 080 54142.

Lễ Tổng kết và trao Giải báo chí dự kiến tổ chức vào tháng 12/2023

Kiều My