In trang

Triển khai Đoàn Giám sát 1402 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại thị xã Hương Thủy
Cập nhật lúc : 15:53 10/04/2023

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1402-QĐ/TU, ngày 07/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Chỉ thị 35) đối với Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy, đồng chí Bí thư và các đồng chí phó bí thư Thị ủy Hương Thủy.

Đoàn Giám sát đã tiến hành giám sát thực tế tại 09 đơn vị, tổ chức đảng thuộc Thị ủy Hương Thủy, cụ thể: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy; các chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thị xã và Ban tiếp công dân thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên và môi trường thị xã; các đảng ủy phường Thủy Lương, phường Thủy Phương, xã Thủy Thanh, xã Dương Hòa.

Đoàn Giám sát do đồng chí Đặng Ngọc Trân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn. Quá trình làm việc, Đoàn Giám sát đã nghe các đơn vị báo cáo tình hình, rà soát một số tài liệu liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 35 gắn liền với việc triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Qua đó, Đoàn đã chỉ ra những vấn đề mà các đơn vị, tổ chức cơ sở đảng trong quá trình triển khai thực hiện còn thiếu sót; đồng thời đánh giá cao quá trình chuẩn bị nghiêm túc của các đơn vị, cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã Hương Thủy. Đến nay, Đoàn Giám sát đã hoàn thành việc giám sát thực tế các đơn vị theo Lịch làm việc.

Hạnh Văn