In trang

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần đảm bảo an sinh, giảm nghèo bền vững
Cập nhật lúc : 21:39 03/02/2024

Nhận thức vai trò quan trọng của tín dụng chính sách xã hội (CSXH) trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Thời gian qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều cách làm sáng tạo, đi đầu trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng, Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 10/8/2021 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội tại địa phương một cách hiệu quả và thiết thực. Qua đó, đã giúp cho hàng nghìn đối tượng chính sách trong tỉnh được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Theo Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Phạm Hương Giang, bám sát nghị quyết của HĐQT NHCSXH, cũng như các định hướng, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban đại diện tỉnh đã chỉ đạo NHCSXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bản tỉnh, tập trung triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, vì thế trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét, tích cực, tăng trưởng đi đôi với chất lượng ổn định, bền vững. Hoạt động NHCSXH tham gia tích cực, hiệu quả vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Kết quả hoạt động về nguồn vốn thực hiện tại Chi nhánh đạt 4.383,4 tỷ đồng, tăng 574,8 tỷ đồng so với năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng 15,09% (nguồn vốn trung ương tăng 535,4 tỷ đồng, tăng 14,72%, nguồn vốn địa phương tăng 39,4 tỷ đồng, tăng 23,15%). Tổng dư nợ đến 31/12/2023 đạt 4.375,4 tỷ đồng với 96.377 khách hàng còn dư nợ, tăng 576,6 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ toàn chi nhánh đạt 15,2%.

Doanh số cho vay năm 2023 đạt 1.875 tỷ đồng, với 38.622 lượt khách hàng được vay vốn, tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay học sinh sinh viên, cho vay NS&VSMTNT, cho vay xuất khẩu lao động, cho vay giải quyết việc làm,…

Năm 2023, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần tích cực trong việc cải thiện và nâng cao đời sống của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đã đáp ứng kịp thời cho gần 17.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn từ NHCSXH để phục vụ cho sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống; trên 1.700 lượt hộ vay vốn Chương trình hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn để đầu tư, mở rộng hoạt động SXKD nhằm tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống hộ gia đình.

Thực hiện chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho trên 8.930 lao động, tạo điều kiện để người lao động phát triển sản xuất, giải quyết tình trạng thất nghiệp cho người lao động trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng cao tại các địa phương, đồng thời tạo điều kiện cho 378 lao động được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Tổng hợp nguồn vốn đầu tư của các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần tích cực để giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 3,56% cuối năm 2022 xuống còn 2,27% cuối năm 2023 (giảm 1,29%), góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện giảm nghèo một cách bền vững, tạo việc làm cho lao động, đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Trương Công Huy, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Phong Điền cho biết, để nguồn vốn tín dụng chính sách đến tay người dân để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội… thời gian qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phong Điền đã tranh thủ sự chỉ đạo của Ban Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế, tranh thủ sự quan tâm của Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện Phong Điền, đặc biệt là tranh thủ sự chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện và các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện… tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng thời niêm yết công khai, đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn để người dân biết và tiếp cận.

Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Phạm Hương Giang, cho biết thời gian đến sẽ tiếp tục lồng ghép với các chương trình cho vay nhằm tạo nguồn lực đủ lớn để người dân có thể đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; tiếp tục phối hợp tuyên truyền các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy về tín dụng chính sách đến người dân và các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn toàn tỉnh; đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn được phân bổ theo đúng quy định, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Nguyễn Thanh Bình, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã có những chuyển biến tích cực trong việc chỉ đạo thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và tiến trình xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đề nghị tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng, Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 10/8/2021 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội tại địa phương một cách hiệu quả và thiết thực hơn nữa trong giai đoạn mới, trọng tâm là tăng cường nguồn lực từ địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Qua đó, chi nhánh NHCSXH tỉnh cần bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội cũng như định hướng phát triển của tỉnh trong năm 2024 từ đây phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung giải ngân các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được giao trong năm 2024 ngay từ những ngày đầu năm, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, phù hợp với nhu cầu và phương án vay vốn, sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả.

Văn Bốn