In trang

Nam Đông: Tập trung tiếp tục thực hiện chuyển đổi số một cách tích cực, hiệu quả
Cập nhật lúc : 23:16 02/04/2024

Cần tập trung tiếp tục thực hiện chuyển đổi số một cách tích cực, hiệu quả là chỉ đạo của đồng chí Dương Thanh Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024, vừa qua.

Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển chính quyền số, kinh tế số, xây dựng xã hội số để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; kết nối, cung cấp dịch vụ, giải quyết mối quan hệ và thay đổi phương thức giao dịch, làm việc của người dân trong năm 2024. Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận và chỉ ra những khó khăn trong công tác chuyển đổi số hiện nay như: chưa thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo về nhiệm vụ chuyển đổi số; văn bản tham mưu lĩnh vực này chưa nhiều, các khối Chính quyền cung cấp kiểm chứng không đầy đủ, chữ ký số cấp một số ít vẫn chưa có và không được sử dụng; nhân lực phụ trách về chuyển đổi số còn thiếu; Người dân, kể cả cán bộ, công chức, viên chức chưa có thói quen và chưa có nhận thức đúng về chuyển đổi số; quen thực hiện giải quyết hồ sơ giấy, giải quyết TTHC trực tiếp nên tỷ lệ hồ sơ trực tuyến còn thấp; các phần mềm nhiều, chưa đồng bộ, sử dụng nhiều tài khoản và mật khẩu gây khó khăn cho người sử dụng…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Thanh Phước chỉ đạo: Năm 2024, cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn, trong đó các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tiếp tục thực hiện chuyển đổi số một cách tích cực, hiệu quả; đưa yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân cài đặt các phần mềm; các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các tiêu chí được phân công phụ trách... góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, chính quyền, thay đổi lề lối làm việc của cán bộ, công chức và thay đổi nhận thức của người dân về chuyển đổi số.

Quỳnh Trang