Văn hóa - Văn nghệ

Nhiếp ảnh Việt Nam - 70 năm đồng hành cùng đất nước
Với đặc trưng là loại hình nghệ thuật đặc biệt chép sử bằng hình ảnh - nhiếp ảnh đã, đang là một trong những công cụ tuyên truyền đắc lực, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam đã để lại ...

Đến với triển lãm “Sắc Xuân” tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Quảng Điền vừa qua, công chúng và du khách được chiêm ngưỡng một bộ sưu tập hơn 100 bức tranh dân gian Việt Nam với 4 dòng
Triển lãm ảnh “Trịnh Công Sơn – Lần đầu gặp lại” vừa được khai mạc vào ngày 8/3 tại Lan Viên Cố Tích – Bảo tàng Gốm Cổ Sông Hương (120 Nguyễn Phúc Nguyên, TP. Huế).

Dòng chảy văn hóa trong triển lãm “Sắc Xuân”
Phục hồi và bảo tồn những giá trị nghệ thuật dân gian, triển lãm “Sắc Xuân” được tổ chức kết hợp dòng chảy văn hóa tạo nên một trưng bày ấn tượng.

Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở lành mạnh, phong phú
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng môi trường văn hóa cơ sở giai đoạn 2023 - 2025.

Vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng nền văn hóa dân tộc
Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đội ngũ trí thức đóng vai trò hết sức quan trọng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hóa. Hiện nay, trước yêu cầu của thời kỳ mới, việc phát huy tài năng, trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ trí thức là nhiệm vụ cấp thiết được ...

Tiếp tục phát triển tư duy lý luận của Đảng đối với văn học, nghệ thuật
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, một trong những bài học quan trọng hàng đầu của Đề cương về văn hóa Việt Nam là sự kiên định với những vấn đề nền tảng, có tính nguyên tắc, đồng thời không ngừng tìm tòi, đổi mới, sáng tạo để ...

Trùng tu, bảo tồn các di tích đình làng
Thời gian qua, bên cạnh gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, danh nhân… thị xã Hương Trà còn quan tâm trùng tu, sửa chữa những di tích đình làng đã xuống cấp, cần cấp thiết bảo tồn.

Đề cương văn hóa Việt Nam với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
80 năm sau kể từ khi Đề cương văn hóa Việt Nam ra đời (1943-2023), có thể khẳng định rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không chỉ nhận thức được tầm quan trọng của văn hoá đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, mà ...

Thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam
Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và trình Ban Bí thư xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm từ Trung ương đến ...

Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943 và việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam hiện nay
Thông qua những vấn đề căn cốt của công cuộc xây dựng nền văn hóa mới, bản Ðề cương cũng đặt nền móng cho việc xây dựng và phát triển con người. Con người vừa là chủ thể, vừa là khách thể của văn hóa, vừa là người sáng tạo ra văn hóa, đồng thời là sản phẩm của văn hóa...